A HÁTTÉR TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE


az Információs és Lelkisegély Szolgálat chat szolgáltatásával összefüggő adatkezelésekre nézve
(Európai Unió Adatvédelmi Rendelete alapján)

A Háttér Társaság egyesület (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. adószám: 18071872-1-41, képviseli: Dudits Luca Dalma, hatter@hatter.hu) a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján a következő információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély szolgálata chat szolgáltatást üzemeltet. A Háttér Társaság, mint a chat szolgáltatást nyújtó tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevőket a szolgáltatás során kezelt személyes adataik kezelésének körülményeiről, a személyes adatok érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a szolgáltatást igénybevevő érintettek GDPR alatti egyes jogairól, valamint jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei

Háttér Társaság egyesület (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. adószám: 18071872-1-41, nyilvántartási szám: 01-02-0006352; e-mail elérhetőség: hatter@hatter.hu; képviseli: Dudits Luca Dalma ügyvivő)

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Nagy János, e-mail címe: nagy.janos@hatter.hu 

3. Az adatkezelés jellege és az adatkezelés célja

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálata az üzemeltetésében lévő lelkisegely.hatter.hu oldalon, LMBTQI+ barát anonim segítő szolgálatot működtet. Támogató szolgáltatásai között chat-szolgáltatást biztosít, mely szolgáltatás ingyenesen hozzáférhető a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Chat szolgáltatás a lelkisegely.hatter.hu oldalon integráltan, felugró chat felület segítségével érhető el. A chatszolgáltatás fejlesztője a Tidio Poland Sp. z.o.o. A chatszolgáltatáson keresztüli kommunikáció megkezdése előtt ügyeleti időben az érintettek számára megjelenik a jelen adatkezelési tájékoztatóra mutató link. A chatszolgáltatással összefüggő adatkezelések célja a Háttér Társaság (adatkezelő) és a szolgáltatást igénybevevő (érintett) közötti kapcsolat létesítése, lelkisegély szolgáltatás biztosítása adatkezelői oldalon, és annak elérhetősége érintetti oldalon. Ügyeleti időn kívül az érintett online chatszolgáltatást eléri azzal, hogy a chaten belül az érintett tájékoztatást kap arról, hogy ügyeleti időn kívül írt üzenete továbbításra kerül a lelkisegely@hatter.hu e-mail címre.  

4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálata által működtetett chat szolgáltatás során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre és a Háttér Társasághoz továbbításra: 

Eszköz és kapcsolódási információk: A Tidio alkalmazás eszköz-specifikus információkat gyűjt a chat funkció használatakor az érintettől. Ilyen személyes adatok: az érintett (szolgáltatást igénybevevő személy) IP címe, a chat szolgáltatáshoz használt elektronikai eszköz modellje és annak digitális azonosítója, az eszközön futtatott operációs rendszer, az internetböngésző alkalmazás típusa és verziószáma, a chat szolgáltatáshoz használt adatkapcsolat típusa (mobilinternet, vagy wi-fi), és az érintett eszközének helyazonosítási adatai. 

A chat-szolgáltatását nyújtó, a Háttér Társaság adatkezelő alkalmazottai megismerhe- tik az érintett (szolgáltatást igénybevevő) saját döntése alapján
- az érintett IP címét, 
- az érintett által
a chat-szolgáltatáshoz használt nevet,
- az érintett által a Tidio-chat szolgáltatása helyett igénybevett e-mail megkeresés esetén az
érintett által megadott e-mail címet,
- az érintett személyére vonatkozó egyéb személyes adatot, melyet a chat szolgáltatást nyújtó személyek felé közöl.

  1. A Háttér Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy a chat szolgáltatás nyújtása nem igényli az érintett személyek azonosíthatóságát. Ez a következőket jelenti a gyakorlatban: 

  2. A Háttér Társaság felhívja a chat szolgáltatásért érdeklődő személyek figyelmét arra, hogy a chat-szolgáltatáshoz használt névnek nem kell megegyeznie a hivatalos azonosító okmányokban szereplő, nyilvántartott névvel, és nem kell annak valósnak lennie sem. Ekként a chat-szolgáltatáshoz becenév, pszeudonév, vagy bármely betű-és/vagy számsor is használható.

  3. A Háttér Társaság felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ügyeleti időn kívül az érintett által megadott e-mail cím és az e-mail aláírásához használt név sem igényli az érintett azonosíthatóságát. Ügyeleti időn kívül e-mailen váltott beszélgetés esetén a Tidio-chat tárolja az érintett által korábban megadott e-mail címet. 

  4. A Háttér Társaság felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a chat szolgáltatás ügyeleti időn belüli eléréséhez nem szükséges e-mail címet megadni. 

  5. A Háttér Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy az IP cím rögzítésének célja, hogy a Tidio chat emlékezzen az érintettek korábban adott választásaira, nyelv preferenciáira, beállításaira, a chat funkció korábban azonos IP címről megkezdett dialógusaira, hogy az a célnak megfelelően folytatható legyen.

A Tidio rendszer által automatikusan generált statisztikai ill. analitikai adatokból, valamint a Háttér Társaság személyes adat-jelleget megszüntető adatkezelési tevékenysége révén a személyes adatot nem tartalmazó beszélgetésekből az adatkezelő kutatási tevékenysége körében elemzéseket készít, és az elemzéseket nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

 5. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett (szolgáltatást igénybevevő) személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezelése az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. Az érintettnek a chat szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatkezelésekhez az operátorral való beszélgetés megkezdése előtt adja önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását. Az érintett adatkezelési műveletekhez adott hozzájárulását az adatkezelő elektronikusan tárolja a GDPR 7. cikk (1) bekezdésében, valamint a GDPR 5. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek eleget téve. 

6. Személyes adatok címzettjei

A Háttér Társaság egyesületen belül az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan csak azon munkavállalók számára lehetséges, akinek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van: Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat munkatársai és vezetője általános jelleggel, a szervezeti felelősséget felvető ügyekben a Háttér Társaság ügyvivői, valamint adatkezeléssel összefüggő igények megválaszolása céljából az adatvédelmi tisztviselő . 

A Tidio platformon keresztül folytatott adatkezelések érintett által megadott egyes adatok továbbításra kerülnek a Tidio Poland Sp. z.o.o. (Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Lengyelország; bírósági nyilvántartási száma: 0000725583; adatvédelmi tisztviselője (DPO): Hubert Jackowski, hubert@tidio.net) felé. A Tidio Poland Sp. z.o.o. vállalta a GDPR által megkövetelt garanciák mellett folytatott adatkezelést, melynek részleteiről a Tidio oldalán tud tájékozódni: https://www.tidio.com/privacy-policy/ 

Kivételes esetben, a krízishelyzetek megoldása, öngyilkosság megakadályozása érdekében: 

  • az ügyeletes munkatárs a felhasználó hozzájárulásával az adatokat harmadik személynek (pl. mentő, családtag) is átadhatja. Ebben az esetben az adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok a hozzájárulás beszerzése nélkül is átadhatóak hatóságoknak és a mentőszolgálatnak, ha a felhasználó olyan beszűkült tudatállapotban van, hogy önmagát, más vagy mások testi épségét veszélyezteti. Ebben az esetben az adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján kerül sor: az adatkezelés az érintett (szolgáltatást igénybe vett személy) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, valamint szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) konzultáción keresztüli véleményét. 

7. A kezelt adatok tárolásának tartama és helye

A Háttér Társaság a kezelt személyes adatokat a hozzájárulás érintett általi visszavonás feldolgozásáig kezeli, de legkésőbb addig, amíg a beszélgetések nem kerülnek archiválásra a Háttér Társaság által. Amennyiben az érintett azonos elérhetőségi adatok alapján nem folytatja a beszélgetést operatárainkkal, úgy a Tidion belül egy befejezett beszélgetésekre szolgáló mappába kerül át a beszélgetés, valamint a beszélgetés során kezelt személyes adatok. Az aktív beszélgetések végével archiválás történik a beszélgetés fentiek szerinti áthelyezésével. Az áthelyezett beszélgetések tárolási ideje korlátozott. Figyelemmel az érintetti igényérvényesítés lehetővé tételének céljára a mappába helyezést követő 5 éves elévülési időn belül tárolja a Háttér Társaság a lezárt beszélgetéseket. Amennyiben törlésre vonatkozó érintetti igény nem érkezik a Háttér Társasághoz, vagy az érintett által közölt adattal összefüggően más igényről a Háttér Társaság nem szerez tudomást a beszélgetés végleges lezárását követő 5 éven belül, úgy a Háttér Társaság 5 év után rendeli el a Solved mappában lévő beszélgetések törlését.

Az adatok tárolása elektronikusan, a Tidio szerverein keresztül történik, melyek a Tidio Privacy Policy-ja alapján az Európai Gazdasági Térség területén vannak. A nemzetközi adattovábbítások kapcsán a Tidio vállalta, hogy az EGT területén kívüli adatkezelőkhöz/-és feldolgozókhoz az adattovábbításra és további adatkezelésre a GDPR-ral összhangban kerül sor (Privacy Policy, IX. Information on data transfers outside the EEA.).  

8. Érintetti jogok

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) a következő jogokat tudja gyakorolni a folyamatban lévő adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján (érintetti jogok): kérheti az érintett a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, élhet az adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk, hogy automatikus döntéshozatal céljára nem használjuk a kezelt adatait. 

Az alább *-gal jelölt érintetti jogait írásbeli megkeresés útján tudja gyakorolni. Ehhez a hatter@hatter.hu címre szükséges küldeni egy e-mailt, vagy opcionálisan a Háttér Társaság adatvédelmi tisztviselőjét keresni a nagy.janos@hatter.hu e-mail címen. Adatkezeléssel összefüggő érintetti igényét levélben is fogadjuk: ehhez a 1136 Budapest, Balzac utca 8-10. címre a Háttér Társaságnak címezve kérjük levelét küldeni. Megkeresésére a Háttér Társaság egyéni választ, tájékoztatást, visszajelzést ad a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített egy hónapos határidőn belül, vagy egyéb módon teszi lehetővé ezen jogok gyakorolhatóságát. 

Tájékoztatáshoz való joga: tekintettel arra, hogy a 4. pontban rögzített személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az adatkezelés megkezdését megelőzően a GDPR 13. cikkének megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztatóval rendelkezésre bocsátunk olyan információkat, amelynek tanulmányozásával meggyőződhet az általunk, a személyes adatain folytatott adatkezelés jellemzőiről, tájékoztatást kap az adatkezeléssel összefüggő, Ön által gyakorolható jogokról. 

Hozzáféréshez való joga:* kérheti a Háttér Társaságot, hogy biztosítson hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, úgy, hogy tájékoztatjuk arról, hogy van-e folyamatban Önre vonatkozó személyes adatok kezelése, és ha igen, mik annak a körülményei.

Helyesbítéshez való joga:* ha adatváltozás történt az általunk kezelt személyes adatokban és szeretné, hogy a nyilvántartásunkban az adatai pontosan szerepeljenek, úgy kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt és Ön által megjelölt adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük. 

Törléshez való joga:* kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amely érdekében azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

b) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;

e) a személyes adatait a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása esetén adatkezelő nem használhatja a személyes adatokat abból a célból, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást visszavonták, vagy semelyik célból sem, a hozzájárulás visszavonásának természetétől függően. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelések jogszerűségét. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén, amennyiben annak a GDPR-ban rögzített feltételei fennállnak, más adatkezelési jogalapra helyezze a kezelését, valamint hogy technikai és szervezési intézkedéseket tegyen a kezelt adatok érintetti igénynek megfelelő módosítása érdekében. A törlés megvalósítására a Tidio rendszerén keresztüli törlés szolgál, mellyel végleges jelleggel megszűnnek az érintettre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés korlátozásához való joga:* kérheti, hogy a személyes adataira az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatainak a pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön személyes adatokhoz fűződő jogával szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való joga:* Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Háttér Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen. 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket a hatter@hatter.hu címre küldött elektronikus levéllel vagy címünkre (1136 Budapest, Balzac u. 8-10.) küldött postai levéllel vagy opcionálisan keresse e-mailen keresztül a Háttér Társaság adatvédelmi tisztviselőjét a nagy.janos@hatter.hu e-mail címen.

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat bejelentéssel (panasszal), vagy adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet. 

Jogellenes adatkezelés miatt bíróság előtt polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.

10. Kikötés

A Háttér Társaság fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatóját - különösen a Tidio szolgáltatásfejlesztése miatt, vagy a Háttér Társaság által nyújtott szolgáltatások körének bővülése miatt - szükségessé váló felülvizsgálatát elvégezze. Az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Háttér Társaság a hivatalos oldalain tájékoztatja az érintetteket. 

A szolgáltatásnyújtás adatkezeléssel össze nem függő kérdéseivel kapcsolatban (pl. lelki támogatással összefüggő kérdések) kérjük, hogy a lelkisegely@hatter.hu e-mail címre írjon.