A HÁTTÉR TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE
az Információs és Lelkisegély Szolgálat 
chat szolgáltatásával összefüggő adatkezelésekre nézve

(az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete alapján)

A Háttér Társaság egyesület a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR ) 13. cikke alapján a következő információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély szolgálata chat szolgáltatást üzemeltet. A Háttér Társaság, mint a chat szolgáltatást nyújtó, az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevőket a szolgáltatás során kezelt személyes adataik kezelésének körülményeiről, a személyes adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a szolgáltatást igénybevevő érintettek GDPR alatti egyes jogairól, valamint jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei

Háttér Társaság egyesület (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10. adószám: 18071872-1-41, nyilvántartási szám: 01-02-0006352; e-mail elérhetőség: hatter@hatter.hu ; képviseli: Beda Balázs ügyvivő)

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Pfiszter Tamás, e-mail címe: adatvedelem@hatter.hu

3. Az adatkezelés jellege és az adatkezelés célja

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálata az üzemeltetésében lévő lelkisegely.hatter.hu oldalon, LMBTQI barát anonim lelki segítő szolgálatot működtet. Támogató szolgáltatásai között ingyenes chat szolgáltatást is biztosít. A chat szolgáltatás a lelkisegely.hatter.hu oldalon felugró chat felület segítségével érhető el. A chat szolgáltatás fejlesztője a Tidio Poland Sp. z.o.o. A chat szolgáltatáson keresztüli kommunikáció megkezdése előtt a megkereső számára megjelenik a jelen adatkezelési tájékoztatóra mutató link. A chat szolgáltatás használatának feltétele a jelen tájékoztató megismerése. A chat szolgáltatással összefüggő adatkezelések célja a lelkisegély szolgáltatás biztosítása adatkezelői oldalon, és annak elérhetősége érintetti oldalon. A chat szolgáltatás ügyeleti időn kívül való használata esetén, az érintett csak akkor tud üzenetet írni, ha előtte megadja az email címét. Ezzel együtt az érintett tájékoztatást kap arról, hogy a beírt üzenetei  továbbításra kerülnek a lelkisegely@hatter.hu e-mail címre. A megkeresésre adott válasz az érintett által megadott email címre érkezik majd a lelkisegely@hatter.hu címről.  

4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálata által működtetett chat szolgáltatás során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre és a Háttér Társasághoz továbbításra: 

Eszköz és kapcsolódási információk: A Tidio chat szolgáltatás eszköz-specifikus információkat gyűjt a chat funkció használatakor az érintettől. Ilyen személyes adatok: 

  • az érintett (szolgáltatást igénybevevő személy) IP címe, 

  • a chat szolgáltatáshoz használt elektronikai eszköz (hardware) modellje, 

  • az eszközön használt operációs rendszer típusa, 

  • a használt internetböngésző alkalmazás adatai, 

  • a chat szolgáltatáshoz használt adatkapcsolat típusa (mobilinternet, vagy wi-fi), és 

  • az érintett eszközének azonosítási adatai (pl. képernyő felbontása). 

Ezen adatokat a Tidio chat felülete tárolja, azokat a Háttér Társaság hozzáféréssel rendelkező munkatársai is megismerhetik. 

A chat szolgáltatását nyújtó (Háttér Társaság) adatkezelő munkatársai megismerhetik az érintett (szolgáltatást igénybevevő) saját döntése alapján
- az érintett IP címét, 
- az érintett által
a chat-szolgáltatáshoz használt nevet,
- ügyeleti időn kívüli megkeresés esetén az
érintett által megadott e-mail címet,
- az érintett személyére vonatkozó egyéb – akár különleges (pl. egészségügyi, szexuális orientációra vonatkozó, stb.) –  személyes adatot, melyet a chat szolgáltatást nyújtó személyek felé közöl.

A Háttér Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy a chat szolgáltatás nyújtása nem igényli az érintett személyek azonosíthatóságát (GDPR 11. cikk). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy: 

  1. A Háttér Társaság felhívja a chat szolgáltatás iránt érdeklődő személyek figyelmét arra, hogy a chat szolgáltatáshoz használt névnek nem kell megegyeznie a hivatalos azonosító okmányokban szereplő, nyilvántartott névvel, és nem kell annak valósnak lennie sem. Ekként a chat szolgáltatáshoz becenév, pszeudonév, vagy bármely betű-és/vagy számsor is használható. (A személyazonosság igazolását a Háttér Társaság nem várja el, és eziránt nem is tesz intézkedéseket - GDPR 11. cikk (1) bekezdés). 

  2. A Háttér Társaság felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ügyeleti időn kívül az érintett által megadott e-mail cím és az e-mail aláírásához használt név sem igényli az érintett azonosíthatóságát.

  3. A Háttér Társaság felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a chat szolgáltatás ügyeleti időn belüli eléréséhez nem szükséges e-mail címet megadni. 

  4. A Háttér Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy az IP cím rögzítésének célja, hogy a Tidio chat szolgáltatás össze tudja kötni az aktuális megkereséseket az érintettek korábbi megkereséseivel így emlékezzen az érintettek korábban adott választásaira, nyelvi preferenciáira, beállításaira, a korábban megkezdett dialógusaira, ezzel növelve a szolgáltatás színvonalát.

A Tidio rendszer által automatikusan generált statisztikai ill. analitikai adatokból, valamint a Háttér Társaság személyes adat-jelleget megszüntető adatkezelési tevékenysége révén a személyes adatot nem tartalmazó beszélgetésekből az adatkezelő kutatási tevékenysége körében, illetve a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos éves beszámolóhoz vagy eseti projekt beszámolókhoz szükséges elemzéseket készít. Az elemzések tartalmazzák a megkeresések jellege szerinti megosztást, illetve a szolgáltatást igénybe vevő által megadott főbb csoportképző adatokat (kor, nem stb.). A Háttér Társaság az elemzéseket a következő oldalon hozza nyilvánosságra hozza: https://hatter.hu/tevekenysegunk/informacios-es-lelkisegely-szolgalat/statisztikak .  A nyilvánosságra hozott adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett (szolgáltatást igénybevevő) személyes adatainak kezelése a Háttér Társaság (mint adatkezelő), a Tidio Poland Sp.z.o.o. (mint harmadik fél), valamint a chat-szolgáltatással az érintetten kívüli további személyek (mint harmadik felek) jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges [ GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja ]. A Háttér Társaság az adatkezelések előtt érdekmérlegelési tesztet készített, azt elektronikusan tárolja a GDPR 5. cikk (2) bekezdésében foglalt elszámoltathatóság elve érdekében.

Kivételes esetben, a krízishelyzetek megoldása, öngyilkosság megakadályozása érdekében: 

az ügyeletes munkatárs a felhasználó hozzájárulásával az adatokat harmadik személynek (pl. mentő, családtag) is átadhatja. Ebben az esetben az adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok a hozzájárulás beszerzése nélkül is átadhatóak hatóságoknak és a mentőszolgálatnak, abban az esetben ha felmerül annak a veszélye, hogy az érintett veszélyezteti önmaga vagy mások testi épségét. Ebben az esetben az adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján kerül sor: az adatkezelés az érintett (szolgáltatást igénybe vett személy) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Azokban az esetekben, amikor az érintettel kapcsolatban az azonosíthatóság közvetve (vagy közvetlenül) fennáll, és a Háttér Társaság munkatársa számára előreláthatóan chat folytatásával különleges személyes adatok birtokába jutna (tipikusan, de nem kizárólag az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokhoz, szexuális irányultságra/nemi identitásra, szexuális életre vonatkozó adatokhoz), a Háttér Társaság a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja szerinti, az érintettnek a további adatkezelés folytatása által szükségessé váló, kifejezett hozzájárulását szerzi be az érintettől. 

6. Személyes adatok címzettjei

A Háttér Társaság egyesületen belül az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan csak azon munkatársak számára lehetséges, akinek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van: Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat munkatársai és vezetője általános jelleggel, a szervezeti felelősséget felvető ügyekben a Háttér Társaság ügyvivői, kiemelt munkatársai, valamint adatkezeléssel összefüggő igények megválaszolása céljából az adatvédelmi tisztviselő. 

A chat szolgáltatás használata során az érintett által megadott egyes adatok továbbításra kerülnek a Tidio Poland Sp. z.o.o. (Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Lengyelország; bírósági nyilvántartási száma: 0000725583; adatvédelmi tisztviselője (DPO): Hubert Jackowski, hubert@tidio.net ) felé. A Tidio Poland Sp. z.o.o. a GDPR által megkövetelt garanciák mellett végzi az adatkezelést, melynek részleteiről a Tidio oldalán tud tájékozódni: https://www.tidio.com/privacy-policy/  

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, valamint szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) konzultáción keresztüli véleményét.  

7. A kezelt adatok tárolásának ideje és helye

A Háttér Társaság a kezelt személyes adatokat addig kezeli, ameddig az érintett nem vonja vissza a hozzájárulását, de legkésőbb addig, amíg a beszélgetések nem kerülnek végleges lezárásra a Háttér Társaság által. Amennyiben az érintett azonos elérhetőségi adatok alapján nem folytatja a beszélgetést operatárainkkal, úgy a Tidion belül egy befejezett beszélgetésekre szolgáló mappába kerül át a beszélgetés, valamint a beszélgetés során kezelt személyes adatok. Amennyiben az érintett azonos elérhetőségi adatok alapján újra felveszi a kapcsolatot a Háttér Társaság operatáraival, az adatkezelés (a chat-szolgáltatás fennállására) tekintettel folytatódik. Az aktív beszélgetések végével a beszélgetés végleges lezárása történik a beszélgetés szövegének áthelyezésével. Az áthelyezett beszélgetések tárolási ideje korlátozott. Az áthelyezést követően 3 évig tárolja a Háttér Társaság a lezárt beszélgetéseket. Amennyiben törlésre vonatkozó érintetti igény nem érkezik a Háttér Társasághoz, vagy az érintett által közölt adattal összefüggő más igényről a Háttér Társaság nem szerez tudomást a beszélgetés végleges lezárását követő 3 éven belül, úgy a Háttér Társaság a beszélgetés lezárását követően 3 évvel intézkedik az archivált beszélgetések törléséről.

Az adatok tárolása elektronikusan, a Tidio szerverein keresztül történik, melyek a Tidio Privacy Policy-ja alapján az Európai Gazdasági Térség területén vannak. A nemzetközi adattovábbítások kapcsán a Tidio vállalta, hogy az EGT területén kívüli adatkezelőkhöz/-és feldolgozókhoz az adattovábbításra és további adatkezelésre a GDPR-ral összhangban kerül sor (Privacy Policy, IX. Information on data transfers outside the EEA.).  

8. Érintetti jogok

A szolgáltatást igénybe vevő (érintett) a következő jogokat tudja gyakorolni a folyamatban lévő adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján ( érintetti jogok ): kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, élhet az adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk, hogy automatikus döntéshozatal céljára nem használjuk a kezelt adatait. 

Az alábbiakban *-gal jelölt érintetti jogait írásbeli megkeresés útján tudja gyakorolni. Ehhez kérjük, hogy az adatvedelem@hatter.hu   címre küldjön e-mailt. Adatkezeléssel összefüggő érintetti igényét levélben is fogadjuk: ehhez kérjük, hogy a levelét a 1136 Budapest, Balzac utca 8-10. címre a Háttér Társaságnak címezve küldje el. Megkeresésére a Háttér Társaság egyéni választ, tájékoztatást, visszajelzést ad a GDPR 12. cikk (3) bekezdésében rögzített egy hónapos határidőn belül, vagy egyéb módon teszi lehetővé az alábbi jogok gyakorolhatóságát. 

Tájékoztatáshoz való joga: tekintettel arra, hogy a 4. pontban rögzített személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulásával kerül sor, ezért az adatkezelés megkezdését megelőzően a GDPR 13. cikkének megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztatóval rendelkezésre bocsátunk olyan információkat, amelynek tanulmányozásával meggyőződhet az általunk, a személyes adatain folytatott adatkezelés jellemzőiről, tájékoztatást kap az adatkezeléssel összefüggő, Ön által gyakorolható jogokról. 

Hozzáféréshez való joga: * kérheti a Háttér Társaságot, hogy biztosítson hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, úgy, hogy tájékoztatjuk arról, hogy van-e folyamatban Önre vonatkozó személyes adatok kezelése, és ha igen, mik annak a körülményei.

Helyesbítéshez való joga :* ha adatváltozás történt az általunk kezelt személyes adatokban és szeretné, hogy a nyilvántartásunkban az adatai pontosan szerepeljenek, úgy kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt és Ön által megjelölt adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük. 

Törléshez való joga :* kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amely érdekében azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

    b) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

    c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

    d) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;

    e) a személyes adatait a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

    f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása esetén adatkezelő nem használhatja a személyes adatokat abból a célból, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást visszavonták, vagy semelyik célból sem, a hozzájárulás visszavonásának természetétől függően. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelések jogszerűségét. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén, amennyiben annak a GDPR-ban rögzített feltételei fennállnak, más adatkezelési jogalapra helyezze a kezelését, valamint hogy technikai és szervezési intézkedéseket tegyen a kezelt adatok érintetti igénynek megfelelő módosítása érdekében. A törlés megvalósítására a Tidio rendszerén keresztüli törlés szolgál, mellyel végleges jelleggel megszűnnek az érintettre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés korlátozásához való joga: * kérheti, hogy a személyes adatai adatkezelését korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

    a) vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatainak a pontosságát;

    b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    c) nekünk már nincs szükségünk a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    d) tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön személyes adatokhoz fűződő jogával szemben.

Az adatok korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való joga: * Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Háttér Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen. 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg szervezetünket az adatvedelem@hatter.hu címre küldött elektronikus levéllel vagy címünkre (1136 Budapest, Balzac u. 8-10.) küldött postai levéllel.

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat bejelentéssel (panasszal), vagy adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet. 

Jogellenes adatkezelés miatt bíróság előtt polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.

10. Kikötés

A Háttér Társaság fenntartja a jogot, hogy adatkezelési tájékoztatóját - különösen a Tidio szolgáltatásfejlesztése miatt, vagy a Háttér Társaság által nyújtott szolgáltatások körének változása miatt - felülvizsgálja. Az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Háttér Társaság a hivatalos oldalain tájékoztatja az érintetteket. 

A szolgáltatásnyújtás adatkezeléssel össze nem függő kérdéseive l kapcsolatban (pl. lelki támogatással összefüggő kérdések) kérjük, hogy a lelkisegely@hatter.hu e-mail címre írjon.